January 1, 2008

DOĞALGAZ İLETİM TARİFELERİ / NATURAL GAS TRANSMISSION TARIFFS - Güncel

DOĞALGAZ İLETİM TARİFELERİ

2015 YILI İLETİM TARİFESİ 


13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :


                                                                           
                                                          KURUL KARARI

Karar No: 5342                                                                               Karar Tarihi: 04/12/2014


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2014 tarihli toplantısında, 03/10/2013 tarihli ve 4638-1 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “Doğal Gaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” çerçevesinde 23/05/2003 tarih ve DİL/148-17/021 numaralı iletim lisansı sahibi Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin 2015 yılı iletim ve sevkiyat kontrol bedellerinin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,


karar verilmiştir.


Madde-1:

a) İletim Kapasite Bedeli; Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca, taşıyıcı tarafından iletim şebekesi üzerinde belirlenen ve ilan edilen giriş ve çıkış noktalarında, taşıtan tarafından Sm3/Gün olarak rezerve edilen kapasite karşılığında taşıyıcıya ödenecek kapasite bedeli üst sınırları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Taşıyıcı, kapasite rezervasyonlarını “kesintisiz taşıma hizmeti” esasına göre yapar.


Noktalar
(TL/Sm3-Gün)
(TL/kWh-Gün)
Giriş 1 (Malkoçlar)
0,000261
0,00002456
Giriş 2 (M. Ereğlisi LNG Terminali)
0,000226
0,00002125
Giriş 3 (Durusu)
0,000282
0,00002649
Giriş 4 (Doğubeyazıt-Gürbulak)
0,000331
0,00003115
Giriş 5 (Azerbaycan-Türközü)
0,000340
0,00003196
Giriş 6 (EGEGAZ)
0,000112
0,00001055
Giriş 7 (TPAO Silivri)
0,000076
0,00000716
Giriş 8 (TPAO Akçakoca)
0,000302
0,00002843
Giriş 9 (TEMİ)
0,000422
0,00003965
Çıkış
0,010518
0,00098852
İhracat Çıkış Noktası (Yunanistan)
0,046973
0,00441475b) İletim Hizmet Bedeli; Taşıtanın STS ve ŞİD hükümleri çerçevesinde sahip olduğu, iletim şebekesine doğal gaz girişi yapma ve iletim şebekesinden doğal gaz çekme hakkı kapsamında, şebekeden çektiği birim Sm3 doğal gaz için taşıyıcıya ödeyeceği iletim hizmet bedeli üst sınırı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(TL/Sm3)
(TL/kWh)
İletim Hizmet Bedeli
0,017690
0,00166260

Madde-2: Bu Kararda hacim TL/Sm3 cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji TL/kWh bazında ayrıca düzenlenir.

Madde-3: Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde-4: Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir.

Madde-5: Bu Karar 01/01/2015 tarihinde itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde-6: Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.2011-2014 YILLARI İLETİM TARİFELERİ

31 Aralık 2010 CUMA-Resmî Gazete-Sayı : 27802

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

K U R U L   K A R A R I


Karar No: 2970                                                                                    Karar Tarihi: 28/12/2010

         Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2010 tarihli toplantısında; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5/A maddesinin (f) bendi ve ek 2 nci maddesi, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 11 inci maddesi, Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 12 inci maddesi ile geçici  1 inci maddesi uyarınca ve Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi gereğince hazırlanan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/08/2004 tarih ve 356/20 sayılı Kararı ile 1/9/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, “Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD)” kapsamında, 2011-2012-2013 yıllarında uygulanmak üzere, doğal gaz piyasası iletim ve sevkiyat kontrolüne ait tarifeler hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır:
Madde 1 - İletim bedeli, iletim kapasite bedeli ve iletim hizmet bedellerinden oluşur ve taşıtan (taşıyıcı ile standart taşıma sözleşmesi - STS imzalamış tedarikçi ve ihracatçı şirket) tarafından taşıyıcıya (BOTAŞ) ödenir.

a) İletim Kapasite Bedeli; Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca, taşıyıcı tarafından iletim şebekesi üzerinde belirlenen ve ilan edilen giriş ve çıkış noktalarında, taşıtan tarafından m3/gün olarak rezerve edilen kapasite karşılığında taşıyıcıya ödenecek kapasite bedeli üst sınırları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Taşıyıcı, kapasite rezervasyonlarını “kesintisiz taşıma hizmeti” esasına göre yapar.
 
Giriş ve Çıkış
İletim Kapasite Bedelleri
(TL/m3/Gün)
İletim Kapasite Bedelleri
(TL/kWh/Gün)
Giriş 1
0,000314
0,00002951
Giriş 2
0,000313
0,00002942
Giriş 3
0,000157
0,00001476
Giriş 4
0,000476
0,00004474
Giriş 5
0,000339
0,00003186
Giriş 6
0,000252
0,00002368
Giriş 7
0,000171
0,00001607
Giriş 8
0,000522
0,00004906
Giriş 9
0,000522
0,00004906
Çıkış
0,005056
0,00047519
İhracat Çıkış
0,045088
0,00423759

Burada;

Giriş 1 : Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı ile Türkiye’ye giriş yapan doğal gazın, miktarları ile kalitesinin belirlendiği Malkoçlar Ana Ölçüm İstasyonudur. 

Giriş 2: Marmara Ereğlisi LNG Terminalinde, iletim şebekesine sevkedilen gazlaştırılmış LNG’nin miktarlarının ve kalite değerlerinin belirlendiği ölçüm ünitesinin çıkış vanasının çıkış tarafıdır.

Giriş 3: Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı ile Türkiye’ye giriş yapan doğal gazın miktarları ile kalitesinin belirlendiği Durusu Ana Ölçüm İstasyonudur.

Giriş 4: İran- Türkiye Doğal Gaz Boru Hattının Türkiye sınırına girdiği nokta olup teslim alınan miktarlar ve kalite değerleri İran tarafındaki Bazargan ölçüm istasyonunda belirlenir.

Giriş 5: Azerbaycan- Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı ile Türkiye’ye giriş yapan doğal gazın miktarları ile kalitesinin belirlendiği Türkgözü Ana Ölçüm İstasyonudur.

Giriş 6: EGEGAZ Aliağa LNG Terminalinde, iletim şebekesine sevkedilen gazlaştırılmış LNG’nin miktarlarının ve kalite değerlerinin belirlendiği ölçüm ünitesinin çıkış vanasının çıkış tarafıdır.

Giriş 7: TPAO Silivri Doğal Gaz Yeraltı Deposundan çekilerek iletim şebekesine sevkedilen doğal gazın miktarlarının ve kalite değerlerinin belirlendiği ölçüm ünitesinin çıkış vanasının çıkış tarafıdır.

Giriş 8: TPAO Akçakoca Doğal Gaz işleme tesislerinden İletim Şebekesine, Doğal Gazın Miktarının ve kalite değerlerinin belirlenmesinden sonra, sevk edildiği noktadır.

Giriş 9: TEMİ Edirne Üretim tesislerinden İletim Şebekesine sevk edilen Doğal Gazın Miktarlarının ve kalite değerlerinin belirlendiği ölçüm ünitesinin çıkış vanasının çıkış tarafıdır.

İhracat Çıkış Noktası: Türkiye - Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı’nın Yunanistan sınırına girdiği nokta olup, teslim edilen Miktarlar ve kalite değerleri Yunanistan tarafındaki Kipi Ölçüm İstasyonunda belirlenir.

Çıkış Zonu: Taşıyıcı tarafından teslim alınan doğal gazın, taşıtanlara veya onlar adına hareket edenlere teslim edildiği tüm Çıkış Noktaları, tek bir çıkış zonu içinde yer alır.

İhracat çıkış noktası için hem çıkış kapasite bedeli hem de ihracat çıkış kapasite bedeli tahsil edilir.

b) İletim Hizmet Bedeli; Taşıtanın STS ve ŞİD hükümleri çerçevesinde sahip olduğu, iletim şebekesine doğal gaz girişi yapma ve iletim şebekesinden doğal gaz çekme hakkı kapsamında, şebekeden çektiği birim m3 doğal gaz için taşıyıcıya ödeyeceği iletim hizmet bedeli üst sınırı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

İletim Hizmet Bedeli Üst Sınırı = 0,015868 TL/m3
İletim Hizmet Bedeli Üst Sınırı = 0,00149135 TL/ kWh

c) Taşıyıcı, uygulayacağı iletim kapasite ve hizmet bedellerini, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde düzenlenmiş olan iletim kapasite ve hizmet bedeli üst sınırlarını geçmemek koşuluyla belirler ve belirlediği bu bedelleri tüm taşıtanlara ayrım gözetmeksizin uygular. 

Madde 2 - Sevkiyat kontrolüne ait tarifeler; sistem dengelemesine katılım bedeli, kesinti dengeleme bedeli ve hizmet kesinti bedelinden oluşur.

A) Sistem dengelemesine katılım bedeli, günlük dengesizlik ücretleri ile düzenleme ücretlerini kapsar.

       a) Günlük Dengesizlik Ücretleri;
           
            i) ŞİD’de yöntemi belirlenmiş Günlük Dengesizlik Ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacak olan Dengeleme Gazı Fiyatı (DGF) aşağıdaki şekilde hesaplanır.
 
DGF= İlgili ayda taşıyıcı tarafından dengeleme gazı alınması durumunda, dengeleme gazı anlaşması yapan tedarikçiler için dengeleme gazı anlaşmalarında belirtilen fiyatlar ile dengeleme gazı anlaşması yapmayan tedarikçiler için önceki ayın 25. gününe kadar verilen dengeleme gazı teklif fiyatlarının, alınan dengeleme gazı miktarları ile ağırlıklandırılması sonucu bulunan ağırlıklı ortalama fiyatı ifade eder. Taşıyıcı tarafından dengeleme gazı alınmadığı aylar için dengeleme gazı fiyatı ise, dengeleme gazı anlaşması yapan tedarikçilerin dengeleme gazı anlaşmalarında belirtilen fiyatları ile diğer tedarikçilerin önceki ayın 25. gününe kadar verdikleri dengeleme gazı teklif fiyatlarının aritmetik ortalamasıdır.

Taşıtanın sistemde doğal gaz bırakması durumunda taşıyıcı tarafından söz konusu taşıtana günlük dengesizlik miktarı için ödenecek olan tutar hesaplanırken kullanılacak olan dengeleme gazı fiyatı, bu maddede düzenlenen dengeleme gazı fiyatıdır.

DGF, ÖTV dahil şekilde belirlenir ve taşıtanlar arasında ayrım yapılmaksızın uygulanır.
            ii) ŞİD’de yöntemi belirlenen günlük dengesizlik ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacak olan faktörler (F)  aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

- İlgili tedarikçinin son tahsisat sonucu o güne ilişkin oluşan tolerans dışı miktarı (TDM) tolerans içi miktarından (TİM) küçük ya da eşit ise aşağıdaki faktörler uygulanır.

Dönemler
Günlük Dengesizliğin Pozitif Olduğu Durum
Günlük Dengesizliğin Negatif Olduğu Durum
Kış
0,02
1,08
Ara
0,05
1,05
Yaz
0,08
1,02


- İlgili tedarikçinin son tahsisat sonucu o güne ilişkin oluşan tolerans dışı miktarı (TDM) tolerans içi miktarından (TİM) büyük ise, k = TDM/TİM olmak üzere aşağıdaki faktörler uygulanır.

Dönemler
Günlük Dengesizliğin Pozitif Olduğu Durum
Günlük Dengesizliğin Negatif Olduğu Durum
Kış
0,02*k
1,08
Ara
0,05*k
1,05
Yaz
0,08*k
1,02


iii) Taşıyıcının artırma talimatı ile bir giriş noktasından sisteme sokulan dengeleme gazı miktarı ile yine sistem dengelemesi amacıyla taşıyıcı tarafından verilen azaltma talimatı ile çıkış zonunda yapılan azaltmalar günlük dengesizlik miktarı içine dahil edilmezler.

b) Düzenleme Ücretleri;

i) Düzenleme ücreti, ŞİD’de belirlenen giriş ve çıkış noktaları için, ilgili günde programda belirtilen giriş ve çıkış miktarları ile gerçekleşen miktarlar arasındaki farkın, ŞİD’de yer alan düzenlenmiş tolerans miktarını aşan miktarları için taşıtanlar tarafından ödenecek bedel olup aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Düzenleme Ücreti = TMMD X İletim Hizmet Bedeli X  0,10
Burada;

TMMD  : Giriş ve çıkış noktalarında oluşan düzenlenmiş tolerans miktarını aşan kısmın mutlak değerini,

ifade eder.

ii) Taşıyıcının sistem dengelemesine yönelik talimatı ile bir giriş veya çıkış noktasında artırma veya azaltma yapan taşıtanlar talimatı verilen miktarlar için, ilgili noktalarda o gün düzenleme ücretine tabi tutulmaz. 

B) Hizmet Kesintisi Bedeli; Taşıtanın ŞİD’e uygun davranması koşuluyla, taşıyıcının işletme hatası sonucunda sistem dengesinin bozulması ve kesintiye yol açılması durumunda, taşıyıcı tarafından kesinti veya azaltmaya uğrayan taşıtanlara ödenecek olan ŞİD’de düzenlenen toplam tutarın bulunmasında kullanılacak hizmet kesintisi bedeli (HKB) aşağıdaki şekilde hesaplanır.

HKB = İletim Hizmet Bedeli X 2

C) Kesinti Dengeleme Bedeli; Bir taşıtanın günlük çekişinin günlük girişinden fazla olması sonucu sistem dengesinin bozulması nedeniyle taşıyıcının başka bir taşıtana yaptığı doğal gaz teslimlerinde kesinti veya azaltmaya gitmesi durumunda, buna neden olan taşıtanın bundan etkilenen taşıtana ödenmek üzere, taşıyıcıya ödemekle mükellef olduğu ŞİD’de düzenlenen toplam tutarın belirlenmesinde kullanılacak kesinti dengeleme bedeli (KDB) aşağıdaki şekilde hesaplanır.

KDB= DGF X 0,50
Burada;

DGF       :  Bu maddenin (A) fıkrasının (a) bendinde düzenlenen dengeleme gazı fiyatını,

ifade eder.
  
Madde 3 -Bu Karardaki Kış Dönemi; 1 Kasım günü saat 08:00’de başlayıp 1 Nisan günü saat 08:00’de sona eren dönemi, Ara Dönem; Nisan, Eylül ve Ekim aylarına ait Günleri, Yaz Dönemi; 1 Mayıs günü saat 08:00’de başlayıp 1 Eylül günü saat 08:00’de sona eren dönemi ifade eder.
 
Madde 4 - Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) iletim ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) iletim tarifeleri ilgili tüzel kişiler arasında serbestçe belirlenir.

Madde 5 - Bu Kararda hacim TL/m3 cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji TL/kWh bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 6 -Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde  7 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir.

Madde 8 – Bu Karar çerçevesinde ilgili ayda uygulanacak bedeller, önceki aya ilişkin olarak hesaplanan parametreler ve taşıtan/taşıtanlar bazında tahakkuk eden tutarlar ayrıntılı olarak uygulama başlangıcından itibaren 7 gün içerisinde resmi yazı ile BOTAŞ tarafından aylık olarak Kuruma bildirilir.

Madde 9 – Bu Kararın (1)’inci maddesinin (a) bendi ile (b) bendinde yer alan iletim kapasite bedeli ve iletim hizmet bedeli üst sınırları 2011 yılı için geçerli olup; 2012 yılı bedelleri 2011 yılı Aralık ayı içinde T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen bir önceki yılın aynı ayına göre Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak, 2013 yılı bedelleri 2012 yılı Aralık ayı içinde T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen bir önceki yılın aynı ayına göre Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak güncellenecektir.

Madde 10 - Bu Karar 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.2012 YILINDA GEÇERLİ OLAN TARİFELER (2011 YILININ ENFLASYON İLE GÜNCELLENMESİ)

2011 YILI İLETİM TARİFESİ2012 YILI İLETİM TARİFESİ
Giriş ve Çıkış İletim Kapasite Bedelleriİletim Kapasite Bedelleri İletim Kapasite Bedelleriİletim Kapasite Bedelleri 
(TL/m3/Gün)(TL/kWh/Gün)(TL/m3/Gün)(TL/kWh/Gün)
Giriş 10,0003140,000029510,0003570,00003355
Giriş 20,0003130,000029420,0003560,00003346
Giriş 30,0001570,000014760,0001780,00001673
Giriş 40,0004760,000044740,0005410,00005085
Giriş 50,0003390,000031860,0003850,00003618
Giriş 60,0002520,000023680,0002860,00002688
Giriş 70,0001710,000016070,0001940,00001823
Giriş 80,0005220,000049060,0005930,00005573
Giriş 90,0005220,000049060,0005930,00005573
Çıkış0,0050560,000475190,0057470,00054013
İhracat Çıkış0,0450880,004237590,0512520,00481692
(TL/m3)(TL/kWh)(TL/m3)(TL/kWh)
İletim Hizmet Bedeli Üst Sınırı  0,0158680,001491350,0180370,00169521
03.12.2011 TARİHİNDE AÇIKLANAN ÜFE ORANI13,67%


2013 YILINDA GEÇERLİ OLAN TARİFELER (2012 YILININ ENFLASYON İLE GÜNCELLENMESİ)


Giriş ve Çıkış  İletim Kapasite Bedelleri
(TL/m3/Gün)
Giriş 1 0,000370
Giriş 2 0,000369
Giriş 3 0,000184
Giriş 4 0,000560
Giriş 5 0,000399
Giriş 6 0,000296
Giriş 7 0,000201
Giriş 8 0,000614
Giriş 9 0,000614
Çıkış 0,005954
İhracat Çıkış 0,053097
(TL/m3)
İletim Hizmet Bedeli Üst Sınırı   0,018686


03.12.2012 TARİHİNDE AÇIKLANAN ÜFE ORANI3,60%

2014 YILINDA GEÇERLİ OLAN TARİFELER (2013 YILININ ENFLASYON İLE GÜNCELLENMESİ)
Giriş ve Çıkış İletim Kapasite Bedelleri
(TL/m3/Gün)
Giriş 1 0,000391
Giriş 2 0,000389
Giriş 3 0,000195
Giriş 4 0,000592
Giriş 5 0,000422
Giriş 6 0,000314
Giriş 7 0,000213
Giriş 8 0,000650
Giriş 9 0,000650
Çıkış 0,006292
İhracat Çıkış 0,056107


(TL/m3)
İletim Hizmet Bedeli Üst Sınırı  0,019746

03.12.2013 TARİHİNDE AÇIKLANAN ÜFE ORANI5,67%


2970 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

K U R U L  K A R A R I


 Karar No: 3236                                                                                       Karar Tarihi: 26/05/2011


  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/05/2011 tarihli toplantısında,

31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/12/2010 tarihli ve 2970 sayılı Kurul Kararına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 — 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası İletim ve Sevkiyat Kontrolüne Ait Tarifeler Kurul Kararına 4 üncü madde olarak aşağıdaki metin eklenmiş, devamındaki madde numaraları uygun şekilde teselsül ettirilmiştir:

Madde 4 — ŞİD’in 11.2.5 ve 11.2.6 bentleri uyarınca ödenecek bedeller bu Kurul Kararının 2 nci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde düzenlenen DGF’nin yüzde biridir.

Madde 2 — Bu Karar 01/05/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Madde 3 — Bu Kurul Kararı hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

İLETİM TARİFELERİ İLE İLGİLİ
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN


No comments :

Post a Comment