January 1, 2009

Enerji Terimleri

Yabancı dillerde sıklıkla kullanılan bazı enerji terimlerinin Türkçe karşılıklarının olmaması, enerji ile ilgili çalışma yaparken ya da yapılmış çalışmaları okurken karşılaşılan önemli güçlüklerden bir tanesidir. Enerji terimlerinin çevirisinde kullanım birliği olmaması, farklı çalışmalarda farklı çevirilere, dolayısıyla karmaşaya yol açmaktadır. Burada yabancı dillerde sıkça kullanılan terimlerin dilimizde karşılıklarına yer verilecektir. Çalışmalarınızda kolaylık sağlaması dileğiyle...

Tercüme önerilerinizi lütfen okanyardimci@gmail.com adresine iletiniz.

ENERJİ TERİMLERİ


Allocative Efficiency (AE) : Tahsis Etkinliği
Alternative Current (AC) : Alternatif Akım
Arabian Light Oil : Arap Hafif Petrol
Arbitrage : Arbitraj
Assigned Amount Unit (AAU) : Ayrılmış Miktar Birimi
Associated : Ham Petrolle Birlikte veya Ham Petrol İçinde Çözünmüş Halde
Average System Interruption Duration Index (ASIDI) : Ortalama Sistem Kesinti Süresi Endeksi
Backwardation : Vadelinin Spottan Düşük Olması
Boiling Water Reactor (BWR) : Kaynar Sulu Reaktör
Call-Option : Alma Opsiyonu
Canadian Deuterium Uranium Reactor (CANDU) : Kanada Ağır Su Uranyum Reaktörü
Capital Asset Pricing Model (CAPM) : Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli
Coalbed Methane : Kömür Kökenli Gaz
Cointegration : Eşbütünleşme
Combined Cycles Gas Turbines : Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri
Compressed Natural Gas (CNG) : Sıkıştırılmış Doğal Gaz
Contango : Vadelinin Spottan Yüksek Olması
Contrat For Difference (CFD) : Fark Sözleşmesi
Cost, Insurance and Freight (CIF) : Maliyet, Sigorta ve Navlun
Cost Plus :
Maliyet Artı
Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI) : Müşteri Ortalama Kesinti Süresi Endeksi
Customer Average Interruption Frequency Index (CAIFI) : Müşteri Oralama Kesinti Sıklığı Endeksi
Dated Brent : Tarih Verilmiş Brent
Demand Side Management (DSM) : Talep Tarafı Yönetimi
Depreciated Indexed Historical Value (DIHV) : Amortisman Ayrılmış Endeksle Güncellenmiş Varlık Değeri
Depreciated Optimal Replacement Cost (DORC) : Amortisman Ayrılmış Optimal Yeniden İnşa Değeri
Direct Current (DC) : Doğru Akım
Distillate Fuel Oil : Damıtılmış Petrol Ürünleri
Efficiency Factor (X) : Verimlilik Faktörü
Emission Reduction Unit (ERU) : Emisyon Azaltım Birimi
Emission Trading Scheme (ETS) : Emisyon Ticareti Sistemi
Energy Charter Treaty (ECT) : Enerji Şartı Anlaşması
European Energy Certificate System (EECS) : Avrupa Enerji Sertifika Sistemi
European Pressurised Reactor (EPR) : Avrupa Basınçlı Su Reaktörü
European Renewable Electricity Certificate Trading Project (RECERT) : Avrupa Yenilenebilir Elektrik Sertifika Ticareti Projesi
European Union Allowance (EUA) : Avrupa Birliği Salım İzni
Extreme Pressure (EP) : Aşırı Basınç
Federal Energy Regulatory Commission (FERC) : Federal Enerji Düzenleme Komisyonu
Free on Board : Güvertede Teslim
Federal Power Commission (FPC) : Federal Güç Komisyonu
Fifteen Day Brent : On Beş Gün Brent
Firm Contracts : Kesin Miktara Dayalı Kontratlar
First Come First Serve (FCFS) : İlk Gelen Hizmet Alır
Forward Market : İleri Tarihli İşlemler Piyasası
Futures Market : Vadeli Piyasalar
Gas Producing and Export Countries (GASPEC) : Gaz Üreten ve İhraç Eden Ülkeler
Gas Exporting Countries Forum (GECF) : Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu
Gas Hydrates : Gaz Hidratlar
Gas to Gas Competition : Gaz Fiyatının Gazdaki Rekabetle Belirlenmesi
Gas to Liquid (GTL) : Gazdan Sıvıya Geçiş
Greenhouse Gases (GHG) : Sera Gazları
Gross Calorific Value (GCV) : Brüt Kalorifik Değer
Gross Product Worth (GPW) : Saf Ürün Değeri
Hedging : Riski Bertaraf Etmek
Herfindahl-Hirschman Index (HHI) : Herfindahl-Hirschman Endeksi
International Energy Agency (IEA) : Uluslararası Enerji Ajansı
Interruptible Contrats : Kesintili Kontratlar
Liquified Natural Gas (LNG) : Sıvılaştırılmış Doğal Gaz
Marker Crudes : Belirleyici Petroller
Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) : Metil Tersiyer Bütil Eter
Million British Thermal Unit (MBtu) : Milyon İngiliz Sıcaklık Birimi
Model for Analysis of Energy Demand (MAED) : Enerji Talebi Analizi Modeli
Momentary Average Interruption Frequency Index (MAIFI) : Geçici Ortalama Kesinti Sıklığı Endeksi
Money of the Day : Cari Fiyatlarla
National Allocation Plan (NAP) : Ulusal Tahsis Planı
Natural Gas : Doğal Gaz
New York Mercantile Exchange (NYMEX) : New York Emtia Borsası
Non-associated : Ham Petrolden Ayrı
Non-Fosil Fuel Obligation (NFFO) : Fosil Olmayan Yakıt Yükümlülüğü
Number of Interruptions Equivalent of Installed Power at Medium Voltage (NIEPI) : Kurulu Güç Başına Ortalama Kesinti Sıklığı Endeksi
Open Access : Erişimin Açılması
Options Market : Opsiyon Piyasalar
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
Original Gas In Place (OGIP) : Yer Altında Bulunan Doğal Gaz Miktarı
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) : Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı
Overregulation : Aşırı Düzenleme
Quality Factor (Q) : Kalite Faktörü
Paper Barrel : Kağıt Varil
Parts per billion (ppb) : milyarda bir
Parts per million (ppm) : milyonda bir 
Pressurized Water Reactor (PWR) : Basınçlı Su Reaktörü
Projects of Common Interest (PCI) : Ortak Çıkar Projeleri
Regulatory Asset Base (RAB) : Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Removal of Units for Biological Sinks (RMU) : Biyolojik Yutak Azatlım Birimi
Renewable Energy Burden Sharing Project (REBUS) : Yenilenebilir Enerji Yükümlülük Paylaşımı Projesi
Renewable Energy Certificate System (RECS) : Yenilenebilir Enerji Sertifika Sistemi
Renewable Energy Credits (RECs) : Yenilenebilir Enerji Kredileri
Scale Efficiency (SE) : Ölçek Etkinliği
Society of Petroleum Engineers (SPE) : Petrol Mühendisleri Topluluğu
Spot Market : Anlık Piyasalar
Strategic Petroleum Reserve (SPR) : Stratejik Petrol Rezervi
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) : Denetlemeli Kontrol ve Veri İşleme
Technical Efficiency (TE) : Teknik Etkinlik
Tight Gas : Geçirgenliği Az Kayaçlardan Elde Edilen Gaz
The System Average Interruption Duration Index (SAIDI) : Sistem Ortalama Kesinti Süresi Endeksi
The System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) : Sistem Ortalama Kesinti Sıklığı Endeksi
Third Party Access (TPA) : Üçüncü Tarafların Erişimi
Tonne Petroleum Equivalent (TEP) : Ton Eşdeğer Petrol
Tradable Green Certificate (TGC) : Ticareti Yapılabilen Yeşil Sertifika
Tradable Renewable Certificates (TRCs) : Ticareti Yapılabilen Yenilenebilir Sertifikalar
Tradable Renewable Energy Credits (TRECS) : Ticareti Yapılabilen Yenilenebilir Enerji Kredileri
Transaction Cost : İşlem Maliyetleri
Trans-European Energy Networks (TEN-E) : Trans Avrupa Enerji Ağları
Transmission System Operator (TSO) : İletim Sistem Operatörü
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) :  Birlemiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
Volatility : Oynaklık
Voluntary Emissions Reduction (VER) : Gönüllü Emisyon Azatlım Birimi
Weighted Average Cost of Capital (WACC) : Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
West Texas Intermediate (WTI) : Teksas’da Üretilen Petrol Markası
Windfall Profit : Umulmadık Sürpriz Kazanç